Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ «ΤΑ 12 ΚΟΥΠΕ»» με κωδικό MIS 5004088 στο Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια χημικής τουαλέτας ΑμΕΑ. Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει του από 22/06/2018 Πρακτικού συνεδρίασης των εταίρων της ΑΞΑΝΑ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 6.000,00 (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Αποστολή προσφορών μέχρι την Δευτέρα 02/07/2018 και ώρα 15:00.

Στην ταχυδρομική διεύθυνση Συγγρού 29, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11743
Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΜΕΑ».