Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ, που υλοποιεί την Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ «ΤΑ 12 ΚΟΥΠΕ»» με MIS 5004088, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με την με Α.Π.: 1023/24-07-2017 Απόφαση Ένταξης,

Προσκαλεί τις κάτωθι εταιρείες:
- PLUS FOR YOU CONSULTANTS- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Μητροπολιτικό Δίκτυο Ανάπτυξης Ι.Κ.Ε, με διακριτικό τίτλο Metropolis.net
- Γ. ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
για την υποβολή οικονομικής προσφοράς με αντικείμενο Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Α.Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΑΝΑ» στην υλοποίηση και διαχείριση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ «ΤΑ 12 ΚΟΥΠΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με MIS 5004088.

Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής οικονομικής προσφοράς στο γραφεία της ΑΞΑΝΑ (Φαλήρου 12, 11742 Αθήνα) καθημερινά 8.00-14.30, μέχρι και στις 30/05/2019, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής.

Η Αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει, με κριτήριο την χαμηλότερη από άποψη τιμής προσφορά, από την Επιτροπή Αξιολόγησης την οποία έχουν ορίσει οι εταίροι της ΑΞΑΝΑ.