Περιγραφή θέσης εργασίας
Διαχειριστή /Διαχειρίστριας Προγράμματος - Project Manager 

Απασχόληση: μερική

Περίληψη θέσης
Το άτομο που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη όλων των πτυχών της διαχείρισης ενός προγράμματος (project management) και της επιτυχούς εφαρμογής τους σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας διαχείρισης του Τρένου στο Ρουφ. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει συγχρόνως πολλαπλές εργασίες και ευθύνες (multitasking), να συνεργάζεται αποτελεσματικά με συναδέλφους του και να διεκπεραιώνει αυτόνομα τις εργασίες της ευθύνης του. Το πρόγραμμα που θα διαχειριστεί εντάσσεται στον τομέα των ψηφιακών δράσεων πολιτιστικής εκπαίδευσης και θα αναπτυχθεί διαδικτυακά. Θα υπογραφεί αρχική σύμβαση διάρκειας 11 μηνών.

Αντικείμενο εργασίας
Ειδικότερα ο/η διαχειριστής/-στρια του προγράμματος αναλαμβάνει να

 • συντονίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται το έργο της ευθύνης του/της
 • έχει την ευθύνη της συνεπούς τήρησης του χρονοδιαγράμματος και των παραδοτέων του έργου
 • επικοινωνεί με το συνεργαζόμενο προσωπικό (περίπου 7 άτομα), τους αναθέτει τις εργασίες και εποπτεύει την υλοποίηση του έργου που έκαστος/-η αναλαμβάνει
 • συνεργάζεται με το αρμόδιο προσωπικό του Τρένου στο Ρουφ (νομικός και λογιστής) για την ετοιμασία των συμβάσεων των συνεργατών
 • αναλαμβάνει την προσέλκυση των ωφελούμενων στο έργο
 • επικοινωνεί γραπτά και προφορικά με τους ωφελούμενους του έργου για την εξυπηρέτησή τους και την παρακολούθηση της συμμετοχής τους στο έργο
 • εκπαιδεύεται από το αρμόδιο για θέματα πληροφορικής προσωπικό, στη διαχείριση πλατφόρμας ασύγχρονης μάθησης και κάνει καθημερινές μικρο-εργασίες διαχείρισης 
 • σε συνεργασία με τη γραμματεία του Τρένου στο Ρουφ τηρεί αρχείο των ωφελούμενων και της συμμετοχής τους, καθώς και όλων των απαραίτητων διαχειριστικά αρχείων (π.χ. φόρμες συναίνεσης GDPR κ.ά.)
 • συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, συντονίζοντας στο έργο τους
 • ενημερώνει τον δικτυακό τόπο και τον λογαριασμό facebook του Τρένου στο Ρουφ με αναρτήσεις σχετικά με τους στόχους, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου
 • έχει την ευθύνη του απολογισμού της προόδου του έργου βάσει των οδηγιών του χρηματοδοτικού φορέα (περιοδικές εκθέσεις σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας διαχείρισης).
 • συμμετέχει στην επικοινωνία των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου  
 • εκπροσωπεί το Τρένο στο Ρουφ σε συναντήσεις εργασίας ή εκδηλώσεις, που συνδέονται με το έργο
 • επικοινωνεί και συνεργάζεται με τρέχοντες ή δυνητικούς χρηματοδότες του προγράμματος 
 • επικοινωνεί με το κοινό για θέματα που συνδέονται με το πρόγραμμα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων (θα εκτιμηθεί επιπλέον πιστοποίηση σε project management)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, διαχείριση δικτυακού τόπου, διαχείριση social media account (θα εκτιμηθεί εμπειρία διαχείρισης περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση και της Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο 

Απαιτούμενες δεξιότητες:

 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες
 • Προσήλωση στο στόχο και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Συνεργασία (σε ομάδα)
 • Δημιουργικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να αποστείλουν μέχρι τις 20 Μαΐου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση theater@totrenostorouf.gr:

 • βιογραφικό σημείωμα
 • επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Στον τίτλο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να αναφέρεται «Θέση Διαχείρισης Προγράμματος».