Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ «ΤΑ 12 ΚΟΥΠΕ»» με κωδικό MIS 5004088 στο Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού.

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει του από 19/04/2018 Πρακτικού συνεδρίασης των εταίρων της ΑΞΑΝΑ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 24.800 (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Αποστολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη 03/05/2018 και ώρα 17:00:
- Στην ταχυδρομική διεύθυνση Συγγρού 29, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11743
Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».